Wet Inkomensvoorziening oudere gewezen zelfstandigen

U bent 55 jaar of ouder en uw wilt stoppen

U bent een ondernemer van 55 jaar of ouder. Uw inkomen* bedroeg de laatste drie jaren gemiddeld minder dan € 25.380. U verwacht ook geen verbetering in de situatie. U werkt al minstens tien jaar aaneengesloten, waarvan minstens de laatste drie jaar in uw eigen bedrijf. Het Rbz Zwolle kan u mogelijk helpen met een uitkering.

*Onder inkomen wordt in het kader van de IOAZ verstaan de netto winst plus de eventuele overige bruto inkomsten van de ondernemer.

Welke regeling is van toepassing?

Op deze situatie is de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) van toepassing.

Wat zijn de mogelijkheden?

Aanvullende periodieke uitkering

U kunt een periodieke uitkering krijgen tot uw AOW-gerechtigde leeftijd. Aan de hand van uw gezinssamenstelling, het inkomen en het vermogen van u en uw eventuele partner, wordt de hoogte van deze uitkering bepaald. Uw totale inkomen wordt aangevuld tot het sociale minimum.

Aan deze uitkering worden de arbeidsverplichtingen verbonden. Dat wil zeggen dat u passend werk moet aanvaarden.

Eigen vermogen

De hoogte van de Ioaz-uitkering is mede afhankelijk van de hoogte van het eigen vermogen. Indien uw vermogen de vermogensgrenzen van het Ioaz overschrijdt, wordt van het meerdere 3% op jaarbasis als inkomen aangemerkt. Bij deze berekening wordt  een pensioenvoorziening tot een bedrag van maximaal € 126.970 vrijgelaten. Als uw vermogen minder bedraagt dan € 134.521 korten wij u niets op uw uitkering.

Aanvraagprocedure

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling, neem dan contact met ons op. Tijdens dit gesprek bekijken we samen wat de mogelijkheden voor u zijn. Komt het tot een aanvraag, dan sturen wij u de benodigde formulieren toe.