Handleiding opgeven netto-inkomsten voor de Tozo

Uw totale netto-inkomen bestaat uit alle inkomsten uit eigen bedrijf of beroep, uit loondienst, uitkering en overig inkomen.

Hieronder vindt u een beknopte instructie voor het opgeven van het netto-inkomen van u en uw partner.

Wat telt als inkomen?

Welke inkomsten tellen wel mee en welke niet?

Wel

 • Je netto-inkomen uit je bedrijf of beroep (zie hierna over hoe je die precies vaststelt)
 • Inkomsten uit werk, zoals loon of een WW-uitkering, TOFA-uitkering, continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraar, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering
 • Inkomsten uit (onder)verhuur, inkomsten uit een PGB voor zorg die door u wordt verleend aan iemand die zorgbehoevend is, inkomsten uit vermogen (zoals rente en dividend) en partner- en kinderalimentatie

Niet

 • Toeslagen die je ontvangt van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag) 
 • Kinderbijslag
 • Vrijwilligersvergoeding tot een maximum van €170 per maand
 • Onkostenvergoeding die je ontvangt van je werkgever
 • Voorlopige teruggaves inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 
 • Een eenmalige gift (ook de TOGS en de TVL MKB vallen hieronder)

Welk inkomen in welke periode

Inkomsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

 • De inkomsten van het werk dat je in maart hebt gedaan, horen bij maart. Ook al krijg je pas betaald in april of mei 
 • De producten die je in maart hebt verkocht zijn inkomsten in maart, ook al zijn ze in een andere maand betaald

Inkomen uit loondienst

 • salaris voor een bepaalde maand toegerekend wordt aan die maand waarin het werk is gedaan. Dus wordt je salaris voor het werk in de maand maart in april uitbetaald, dan tellen deze inkomsten mee voor de maand maart
 •  Voor extra’s als vakantiegeld en bonussen geldt dat zij naar rato (zoveel mogelijk verdeeld over de gewerkte uren per maand) toegerekend worden aan de maand waarover je aanvullende inkomensondersteuning (uitkering) aanvraagt
 • Onkostenvergoedingen tellen niet mee
 •  inkomsten uit de Continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars of de Ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingspraktijk van advocaten en mediators 3 COVID-19-crisis kunnen beschouwd worden als inkomen uit werk en moet worden meegenomen in de berekening van Tozo

Overige inkomsten

 • Heb je overige inkomsten die niet uit je bedrijf komen, zoals partner- en kinderalimentatie, onderhuur, kostgeld, inkomsten uit vermogen zoals rente en dividend, inkomsten uit een PGB voor zorg die door u wordt verleend aan iemand die zorgbehoevend is of periodieke giften? Dan tel je deze wel mee als inkomen in de maand waar de inkomsten aan toe te rekenen zijn
 • Ook pensioen dat via de werkgever is opgebouwd en dat uitgekeerd wordt of uitkeringen uit een lijfrenteproduct geeft u op. U mag van deze uitkeringen per maand als alleenstaande € 20,25 of als u een partner hebt € 40,50 aftrekken

Hoe worden inkomsten uit eigen bedrijf (behalve een VOF of een CV) berekend?

De berekening van het netto-inkomen uit je bedrijf gaat als volgt: 

 1. Je bepaalt je omzet. Dat is het totaalbedrag dat je in rekening hebt gebracht voor gewerkte uren en verkochte producten in de maand. Een oninbare factuur (je debiteur heeft bijvoorbeeld aangegeven dat hij deze niet kan betalen) telt niet mee als inkomsten. Een doorlopende subsidie en/of een grotere opdracht wordt wel gezien als inkomsten, deze inkomsten moeten naar rato (zoveel mogelijk op basis van de gewerkte uren) toegerekend worden aan de maanden waarover je aanvullende inkomensondersteuning (uitkering) aanvraagt
 2. Je bepaalt je bedrijfskosten die je in de betreffende maand hebt gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor materiaal, reizen, verzekeringen, abonnementen, personeel maar ook kosten voor huur, gas, water en licht, rente en eventueel personeelskosten. Bedragen die je eventueel hebt ontvangen vanuit de NOW (noodmaatregel tbv personeelskosten) breng je in mindering van de loonkosten
 3. Naast deze maandelijks terugkerende kosten heb je als ondernemer waarschijnlijk ook kosten die je slechts één of enkele keren per (boek)jaar maakt, de zogenoemde ‘terugkerende incidentele kosten’. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor (onderhoud aan) bedrijfsmiddelen, verzekeringen, administratiekosten, en noodzakelijke investeringen. Voor deze ‘terugkerende incidentele kosten’ geldt dat je ze, ongeacht het moment waarop je ze maakt en betaalt, naar rato en volgens ‘goed koopmansgebruik’ mee mag tellen als kosten in de maand
 4. Alle kosten breng je in mindering van je omzet. De bedragen van de omzet en de kosten worden exclusief btw gerekend, tenzij er volgens belastingregels wel rekening mee moet worden gehouden (bijvoorbeeld als je de kleineondernemersregeling (KOR) toepast)
 5. Je houdt dan de winst over. Geef dit bedag op in het aanvraagformulier. Omdat je aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen, verminderen wij de winst met 18% forfaitaire belastingdruk

Kom je met de berekening van de inkomsten uit het eigen bedrijf uit op een negatief bedrag? Dan geldt dat je nul euro inkomsten uit het bedrijf moet opgeven. 

Hoe bereken je inkomsten uit een vennootschap (DGA)?

Om het totale maandelijkse inkomen van een DGA te berekenen, worden het nettoloon van die maand en de inkomsten vanuit de BV (oftewel het bedrijfsresultaat, naar rato van het percentage van de aandelen van de DGA) van die maand, bij elkaar opgeteld. Daarbij komen dan nog eventuele uitkeringen en/of overige inkomsten. 

De inkomsten van een BV worden op dezelfde manier berekend als de inkomsten uit eigen bedrijf (niet zijnde een vennootschap) zoals in de paragraaf hierboven beschreven. Met als enige verschil dat de laatste stap van het forfaitair percentage wordt vervangen door de vennootschapsbelasting. Bij een positief bedrijfsresultaat (tot € 16.667 op maandbasis) brengen wij 16,5% in mindering aan verschuldigde vennootschapsbelasting (vpb) om te komen tot een nettowinst uit de BV. Bij een negatief bedrijfsresultaat is geen vpb verschuldigd, zodat dit dan niet van toepassing is.

NB: Door de coronacrisis zal, als de DGA het gebruikelijk loon vanuit de BV ontvangt (in ieder geval volgens de boekhouding), het meestal gaan om een negatief bedrijfsresultaat. Daardoor zal de DGA zijn eigen loon niet of niet geheel uit kunnen keren. De optelsom van (gebruikelijk) loon en bedrijfsresultaat kan zelfs tot een negatief bedrag leiden. In dat geval neem je als inkomsten alleen evt. loon uit ander dienstverband (niet de eigen BV) en andere overige inkomsten (verhuur, uitkering, partner- en kinderalimentatie) mee.

Berekenen inkomsten zelfstandig ondernemer in vof of cv

De berekening van de inkomsten van een firmant in een vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) is gebaseerd op de winstverdeling tussen de firmanten. Je vindt dit in de vennootschapsakte of de jaarrekening. Aan de hand van het aandeel in de winst kan worden berekend wat het inkomen per firmant is. De berekening is dan gelijk aan die van de onderneming met een eenmanszaak. 

Inlichtingenplicht

Wij stellen de inkomstenkorting vast  op basis van recente inkomstengegevens. Daarom is het van belang dat u direct eventuele wijzigingen doorgeeft aan uw woongemeente! Dit is de inlichtingenplicht. Uw inkomsten worden verrekend met de uitbetaling van de maand erna. Als dit niet mogelijk is moet u na de laatste maand van uw uitkering een bedrag terugbetalen.

Achteraf kan de gemeente uw opgegeven netto-inkomen controleren.

Voor de complete berekening zoals de gemeente deze ook hanteert bij de controle, verwijzen we u naar: krijgiktozo.nl.